Какие слова можно составить из слова шампанское?

Ответы:

Из вкусного слова ШАМПАНСКОЕ можно составить следующее :

1 Песок.

2 Ком.

3 Пешка.

4 Смена.

5 Мопс.

6 Ноша.

7 Сопка.

8 Ом.

9 Пенс.

10 Шапка.

11 Шок.

12 Кон.

13 Шаман.

14 Шанс.

15 Шлак.

16 Шпон.

17 Мак.

18 Нос.

19 Панк.

20 Оспа.

21 Сон.

22 Сок.

23 Сом.

24 Насмешка.

25 Опека.

26 Оса.

27 Пан.

28 Песо.

29 Кашне.

30 Шнапс.

31 Пекан.

32 Монашка.

33 Пена.

34 Мешок.

35 Мешанка.

36 Пшено.

37 Сапа.

38 Компас.

39 Сено.

40 Сноп.

41 Канапе.

42 Пенка.

43 Смак.

44 Спам.

45 Кашпо.

46 Мошка.

47 Самка.

48 Сошка.

49 Саман.

50 Опаска.

51 Копна.

52 Осанка.

53 Маска.

54 Манка.

55 Немка.

56 Масон.

57 Пасека.

58 Спешка.

59 Каша.

60 Мошна.

61 Смешок.

62 Океан.

63 Кошма.

64 Коса.

65 Манок.

66 Мешок.

67 Смена.

68 Шпана.

69 Шпонка.

70 Кома.

71 Па.

Наверняка еще какие-то есть слова, эти те что мне знакомы :) А интересно, какое слово содержит в себе максимальное количество разных букв ? Вот с такого слова можно наверное весь толковый словарь записать :)

насмешка аксонема масонка мешанка монашек монашка помешка Шексна шпонка насека сакман сампан кампеш пасека сменка опаска компас Компас смешок пасока осанка канапе шпанка спешка Оксана масон кашне опека Ашман саман шнапс комес пасмо самоа пасма Пошма мошка копна мошна Косма Мошна кошма накос макао Кашма макса сапка манка апекс маска сошка камео панаш Машка немка камас пакша мокша аксон самка Капша Самоа шапка пешка носка песок Носка Пекса камса кашпо шаман сопка океан Мокша скопа Покша пенка смена шпана осман шпона манок шнека пшено мешок пекан ноша копа сноп Акша ОПЕК шона опак пшек оспа комп нома саам спам сонм шмак кома шмон Шоса паск Кепа мопс Кена паша Кема пеан каша Маша Сона пена сома пенс сапа Пеша шпак аком Саша шанс саше Пана сема наос Сена Кама сено мена скан Макс скоп коса капо Непа Моша шпон кана каон смак Паша панк Омск шнек Мана оса нок аак Нем сок наш сом МОП сон мак сак кош пас шок пак кон Ома шоп нос ком сап Кас пек Оша АМН кан Кан кап Ока пан сан Сок

шаман, панк, Паша, оса, кон, насмешка, сон, шпана, МОП, кома, Сок, шпона, сошка, Пеша, помешка, шнека, океан, шнек, манка, шанс, пак, шнапс, мешок, копа, оспа, скоп, Самоа, опаска, шок, кош, Нем, пасма, пена, копна, аксон, аксонема, накос, саман, нос, Шексна, пенка, мокша, саам, панаш, апекс, ком, мешанка, самка, носка, осанка, Кан, сап, шапка, Машка, канапе, сено, сан, сакман, Макс, нома, сампан, немка, пешка, песок, компас, опак, сноп, пекан, пасока, мопс, ОПЕК, шпон, сонм, нок, монашка, скопа, Мокша, мак, монашек, сопка, Носка, Кама, Пана, шпонка, сома, манок, наш, спешка, сапка, мена, пеан, кашпо, смена, саше, сапа, мошна, шпанка, коса, мошка, Сена, Мошна, Кена, Омск, сема, макса, каша, масонка, наос, пан, Ома, пенс, шпак, спам, осман, сок, смешок, смак, опека, Компас, макао, пасмо, камса, кампеш, Оша, шмон, пшено, Оксана, кашне, маска, сак, скан, паша, кап, пасека, ноша, сом, масон, кошма, пас, АМН, насека, Маша, шона, Саша, Ока, пек.

Из данного слова « ш а м п а н с к о е » можно составить следующий список слов:

 • ас
 • оса
 • сок
 • коса
 • пан
 • нос
 • сон
 • сак
 • мак
 • шосе
 • маска
 • сак
 • пан
 • пена
 • панк
 • ока
 • кен
 • шок
 • па
 • пас
 • сопка
 • шаман
 • сапа
 • капа
 • каша
 • копна
 • кнопа

Вот что получилось у меня:

 1. па
 2. ан
 3. ка
 4. ом
 5. мак
 6. пан
 7. пас
 8. сап
 9. пак
 10. кап
 11. сак
 12. аск
 13. оса
 14. шок
 15. кош
 16. сом
 17. ком
 18. коп
 19. нос
 20. сон
 21. ном
 22. кон
 23. сок
 24. песок
 25. скоп
 26. мена
 27. сапа
 28. каша
 29. капа
 30. коса
 31. ноша
 32. кома
 33. шанс
 34. камса
 35. смак
 36. маска
 37. пенка
 38. пена
 39. океан
 40. насмешка
 41. мешок
 42. самка
 43. апаш
 44. сено
 45. сноп
 46. моа
 47. мопс
 48. шпана
 49. пасека
 50. смешок
 51. кашне
 52. кашпо
 53. осанка
 54. опаска
 55. опак
 56. оспа
 57. сопка
 58. скопа
 59. пшено
 60. пешка
 61. мошна
 62. мошка
 63. апекс
 64. опека
 65. спешка
 66. шнек
 67. шпон
 68. смена
 69. манка
 70. манок
 71. копна
 72. шнапс
 73. канапе
 74. компас
 75. аксон
 76. мшанка
 77. маска
 78. монашка

шампанское

пан, пон, скопа, песок, пес, пасека, шанс, сани, санки, сан, панк, сено, нос, сон, шапка, каша, кома, ком, мок, коса, сак, маска, кашпо, пешка, копа, коп, пока, кап, пак, оса, ас, сом, сок, саше, самка, мак, мена, мешок, смена, кашне, шнапс, пенс, канапе, спешка

Вот что получилось у меня навскидку из слова - шампанское:

пан, шаман, шапка, пашА, каша, он, она, капа, нас, нам, наш, наша, сан, мопс, сок, сам, сама, панк, апаш, коп (американский полицейский), ком, кома, кон, кашпо, пена, сено, нос, коса, сон, сом, маска...

 1. -е слово - ас
 2. -е слово - оса
 3. -е слово - сок
 4. -е слово - коса
 5. -е слово - пан
 6. -е слово - нос
 7. -е слово - сон
 8. -е слово - сак
 9. -е слово - мак
 10. -е слово - шосе
 11. -е слово - маска
 12. -е слово - сак
 13. -е слово - пан
 14. -е слово - пена
 15. -е слово - панк
 16. -е слово - ока
 17. -е слово - кен

Из слова шампанское у меня получилось самостоятельно составить следующие слова: пан, пена, сок, сак, ос, оса, саше, сан, сон, нос, маш, скоп, сноп, мена, смена, сменка?, панк, ас, шанс, шпана, сено, пшено, мак, смак, сап, па, сом, ом, пас, пес, спешка, пешка.

Кашне, канапе, каша, копна, коса, манка, мена, маска, масон, мопс, мешок, мошка, оспа, накос, панк, немка, паша, океан, сено, опека, шанс, песок, шпон, пешка, осанка, пшено, шпонка, смена, монашка, сопка, шпана, шапка, шаман, нос, сон, оса, сан, шок, ком, ас.